Fri Evangelisk Forsamlings tro og forkyndelse

-       Fri Evangelisk Forsamling Aalborg bygger på hele Bibelen

        som Guds endegyldige åbenbaring af Hans ord og vilje.

 

-       Vi forkynder Kristi kors som det centrale i evangeliet og

         hjørnestenen for Guds Nye Pagt, og dets principper som

         det livgivende element i Guds plan  for menigheden.

 

-       Ordet om Kristi kors som kraften ikke blot til frelse, men

         en evig-gyldig, evig-effektiv kraft til hele livet som kristen.

 

-       Jesu (fysiske) død som soning for vor synd, og Hans død

        og opstandelse som grundlaget for vor frelse af nåde

        ved tro.     

-       Omvendelse fra synd til et forvandlet liv og en livsførelse,

        som stemmer overens med Bibelen, hvilket den Hellige

        Ånd giver os kraft til, gennem vor tillid til Guds nåde.

 

-       Dåb i vand med neddykkelse efter omvendelsen som en god

        samvittighedspagt med Gud.

 

-       Dåben i den Hellige Ånd med tunger som tegn til kraft i

        tjeneste for de troende også i dag.

 

-       Faderen, Sønnen og Helligånden som 3 personer i

        Guddommen.

 

-       Menigheden som Kristi legeme på Jorden, som trolovet

        med Kristus og bestemt til at være Kristi brud.

 

-       De åndelige nådegaver og tjenester er de samme nu

        som på apostlenes tid.

 

-       Jesus Kristus kommer tilbage for at hente de troende

         til Himmelen, inden Guds vrede rammer Jorden.

 

-       Den evige dom med fortabelse for de ugudelige og

        frelse for de, som er retfærdiggjorte ved tro.

 

-       Nødvendigheden af mission og forkyndelse af

        evangeliet for alle mennesker i alle folkeslag.

Del siden